Photos by Armen Simonyan
10-11-2017
G. Donizetti: "Poliuto"
K. Orbelyan
G. Donizetti: "Poliuto"
G. Donizetti: "Poliuto"
G. Donizetti: "Poliuto"
G. Donizetti: "Poliuto"
G. Donizetti: "Poliuto"
G. Donizetti: "Poliuto"
G. Donizetti: "Poliuto"
G. Donizetti: "Poliuto"
G. Donizetti: "Poliuto"
G. Donizetti: "Poliuto"
G. Donizetti: "Poliuto"
G. Donizetti: "Poliuto"